fbpx
Skip links

Algemene Voorwaarden Dak Profijt 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het 

bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze diensten met inbegrip van verstrekte 

adviezen en informaties. 

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

– De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit inzake de koop en eventueel installatie van het product. – Leverancier: Dak Profijt. – Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dak Profijt. en Wederpartij tot koop van het Product en eventuele installatie ervan. – Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. – Schriftelijk: Op papier dan wel elektronische geschreven en verzonden berichten; 

 1. Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór, tijdens de offerte, of bij het sluiten van onze 

overeenkomsten, bij de opdrachtbevestiging, aan de wederpartij (elektronisch) ter hand te stellen. Indien 

terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons 

inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden 

toegestuurd. 

 1. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden 

vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. 

 1. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als 

zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de 

wederpartij zijn nieuwe adres heeft medegedeeld. 

Artikel 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken 

 1. Voorwaarden met betrekking tot de levering, betaling en inkoop van de wederpartij zijn niet van toepassing 

op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten. 

 1. Afspraken tussen de wederpartij en ons die afwijken van voorliggende Algemene Voorwaarden gelden slechts 

als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd. 

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het 

recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 1. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks 

uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 

 1. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte 

ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. 

Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke 

schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond 

of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden 

 1. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons 

eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

 1. De Wederpartij is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden 

indien sprake is van een verhoging van het factuurbedrag. 

Artikel 4. Overmacht 

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden 

toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze 

risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, 

burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- 

en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, 

water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, 

materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken. 

 1. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn 

wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 5. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid 

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de 

nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, 

beperkt tot de overeengekomen prijs. 

 1. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van 

zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de 

wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet 

aansprakelijk. 

 1. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten 

gevolge van gebruikte zaken die door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de 

uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn. 

Artikel 6. Montage/ Installatie 

 1. Het product wordt door Dak Profijt of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is 

overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het 

product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan 

worden. 

 1. De onderaannemers van Dak Profijt en/of haar personeel, zodra deze op de plaats van opstelling is 

aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de 

normale werkuren en bovendien, indien Dak Profijt dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij 

dit tijdig aan de Wederpartij heeft medegedeeld. 

 1. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. 
 2. De wederpartij verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst. 
 3. De wederpartij verschaft de installateur toegang tot de locatie en aansluiting voor de voor het installatiewerk 

benodigde energie van de wederpartij. 

 1. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is 

voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 7. Garantie 

 1. De geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie zijn de door deze leverancier 

gestelde garantiebepalingen. 

 1. Op de door de leverancier uitgevoerde werken gelden eventueel de aanvullende garantiebepalingen zoals in 

de offerte vermeld, mits de wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie. 

 1. De Garantie bedragen op de Zonnepanelen 30-jaar Fabrieksgarantie. De Omvormer en Optimizer worden met 

25 jaar fabrieksgarantie geleverd. 

 1. Tot 1 jaar na montage worden voorrij- en arbeidskosten door Dak profijt gedragen, mits wederpartij zelf geen 

veranderingen heeft aangebracht aan het systeem en/of het een zelf aangelegd systeem betreft. Na deze 

termijn gelden de fabrieksgaranties, en de daarbij geldende vergoedingen, betreffende arbeid voor het 

repareren/vervangen van het product die de fabrikant biedt. 

Artikel 8. Betalingscondities 

 1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden tenminste 100% voorafgaande aan 

levering, binnen 8 dagen na tekenen Factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 1. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening. 
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij 

is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 

 1. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het 

onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties indien die hoger 

is vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. 

 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, 

vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de 

wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 1. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals 

omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, 

proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

 1. De door ons geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de wederpartij alle Betaalverplichtingen jegens 

Dak Profijt heeft uitgevoerd. 

 1. Verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten met Derden is hier niet van Toepassing. 
 2. De wederpartij verplicht zich: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 

houden. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten 

meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier 

voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze 

garantievoorwaarden. 

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover 

Leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij 

gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.