Algemene voorwaarden

Dakprofijt Lakei geeft aan dat alles goed is
Blauwe logo Dakprofijt icoon met een doorzichtige achtergrond

Gebruik van persoonsgegevens

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Dak Profijt B.V., gevestigd te (3991 CG) Houten, aan de Duwboot 89, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78718570.

‍2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen en/of diensten.

‍3. Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen en/of diensten.

‍4. Werkzaamheden: alle (elektrotechnische) advies-, leverings- en montagewerkzaamheden met betrekking tot zonnepanelen en de installatie daarvan, andere aanverwante bouwtechnische activiteiten en het leveren van de benodigde zonnepanelen, materialen en/of onderdelen daarvoor. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

‍5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

‍6. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of het leveren van goederen door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

‍7. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen van opdrachtnemer en alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en levering van goederen worden gedaan respectievelijk aangegaan.

‍2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

‍3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

‍4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

‍5. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.

‍6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, deze het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Dit recht geldt niet voor zakelijke opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

‍2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door opdrachtnemer gedane aanbiedingen.

‍3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

‍4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet-, schrijf- of typefout bevat.

‍5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

‍6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door opdrachtnemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

‍2. Indien opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is opdrachtnemer pas aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

‍3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer of zodra opdrachtnemer – zonder tegenwerping van opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.

‍4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen leverings- dan wel uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

‍5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

‍2. Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgdragen dat opdrachtnemer ongehinderde toegang heeft tot het gebouw, pand, de ruimtes, het terrein, de woning, de infrastructuur en/of de goederen in verband met de uitvoering van werkzaamheden en/of de levering van goederen en diensten.

‍3. Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgdragen dat opdrachtnemer vrijelijk kan beschikken over de benodigde (nuts- en/of sanitaire) voorzieningen en hulpmiddelen voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden.

‍4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.

‍5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

‍6. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen onder voorbehoud van financiering, dient opdrachtgever de financiering per omgaande aan te vragen. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te informeren of de financiering is geaccordeerd. Bij afwijzing van de financiering dan wel het uitblijven van mededeling binnen de gestelde termijn door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat een daaraan voorafgaande ingebrekestelling vereist is. De kosten voor de eventueel dan reeds uitgevoerde technische schouw ad €200,00 (zegge: twee honderd) euro, welke zijn verdisconteerd in het totale overeen gekomen bedrag, dienen in dat geval door opdrachtgever voldaan te worden.

‍7. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen onder voorbehoud van technische haalbaarbeid en na technische schouw door opdrachtnemer blijkt dat het plaatsen van zonnepanelen niet haalbaar is, dient opdrachtgever de daarvoor door opdrachtnemer gemaakte kosten voor de technische schouw ad €200,00 (zegge: twee honderd euro), welke zijn verdisconteerd in het totale overeen gekomen bedrag, te voldoen.

‍8. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens of wijzigingen, voorzieningen of hulpmiddelen en/of toegang verschaffen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

‍9. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

‍10. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van opdrachtnemer hoge eisen stellen, maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.

11. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
– het aanvragen c.q. verkrijgen van de eventuele benodigde vergunningen voor de bouw- en/of constructiewerkzaamheden en plaatsing van zonnepanelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen;
– het tijdig aanvragen van een eventuele financiering voor de uitvoering van de werkzaamheden;
– het aanleveren van de benodigde (bouwtechnische) tekeningen, afmetingen en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde stukken en informatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen;
– het (laten) uitvoeren van de aan de levering en plaatsing voorafgaande benodigde werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen;
– het zorgdragen voor de bereikbaarheid van de werklocatie en eventueel benodigde extra voorzieningen voor eventueel door opdrachtnemer in te zetten kranen en/of hoogwerkers of ander materieel;
– het zorgdragen voor tijdig en deugdelijk onderhoud van het door opdrachtnemer opgeleverde werk;
– beveiliging van de locatie alwaar de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zullen plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen;
– het zorgdragen voor de aanwezigheid van afvalcontainers en de eventuele daarvoor benodigde vergunningen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen;
– controle van de uitgevoerde werken vóór definitieve oplevering daarvan;
– het gebruik van de door opdrachtnemer (op)geleverde werken voor de doeleinden waarvoor deze zijn uitgevoerd;

Artikel 6 Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

‍2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren en de werkzaamheden uitvoeren conform de geldende bestekken, bouwtechnische tekening en in de bouw geldende (NEN)normen. Opdrachtnemer is tevens als gekwalificeerd en erkend installateur aangesloten bij QBISnl, een onafhankelijk nationaal kwaliteitsregister.

‍3. Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van opdrachtgever aan derden verstrekken of openbaar maken.

‍4. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.

‍5. De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.

6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

‍8. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt betaald, is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de overeenkomst op te schorten.

‍9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam en/of adresgegevens, zal altijd voorafgaande toestemming aan opdrachtgever daarvoor worden gevraagd.

Artikel 7: Herroepingsrecht

1. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument van opdrachtnemer zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

‍2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen. Opdrachtnemer mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;

‍3. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou zijn.

‍4. Indien de consument zich niet aan de in het voorgaande lid 3 opgenomen verplichting houdt, is deze aansprakelijk voor de daardoor eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.

‍5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan opdrachtnemer kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij opdrachtnemer opvragen.

‍6. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het doen van de herroepingsmelding aan opdrachtnemer. De retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door de consument in acht genomen indien het product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken.

‍7. Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en conform de door opdrachtnemer gegeven instructies te worden geretourneerd.

‍8. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.

‍9. De kosten voor het retourneren van producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de consument.

‍10. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument en opdrachtnemer van rechtswege ontbonden.

‍11. Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van opdrachtnemer onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door opdrachtnemer.

‍12. Opdrachtnemer vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan opdrachtnemer.

‍13. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.

‍14. Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaardlevering, hoeven door opdrachtnemer niet te worden vergoed.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

1. Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst met betrekking tot advisering en/of installatie door consument met opdrachtnemer, stemt consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst.
Indien de dienst gedeeltelijk is uitgevoerd op het moment dat consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel verschuldigd. Hiertoe behoren in elk geval de kosten voor een eventueel reeds uitgevoerde technische schouw om de technische haalbaarheid in kaart te brengen ad € 200,00 (zegge: twee honderd euro), welke zijn verdisconteerd in het totale overeengekomen bedrag.

‍2. Bij de aankoop van digitale producten stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

‍3. Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:
a. Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
b. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot events, workshops en tickets.
c. Verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de eventuele verzegeling na levering is verbroken, zoals maar niet gelimiteerd tot gedragen kleding en/of sieraden.
d. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd c.q. vermaakt zijn met andere producten.

Artikel 9: Levering / leverings- en uitvoeringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan hem nog een redelijke termijn gegund wordt om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

‍2. Opdrachtnemer is gerechtigd tot (op)levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij hij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.

‍3. Opdrachtgever is verplicht de door opdrachtnemer voltooide werken bij oplevering te inspecteren en eventuele gebreken direct tijdens de oplevering van de werken kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Eventuele na oplevering geconstateerde gebreken dienen binnen 8 dagen na constatering gemeld te zijn bij opdrachtnemer. Bij het niet tijdig melden van eventuele gebreken of het uitblijven van controle van de werken binnen deze gestelde termijnen, zijn de eventuele gebreken voor rekening en risico van opdrachtgever.

‍4. Opdrachtgever is verplicht eventueel door opdrachtnemer geleverde goederen direct bij het in ontvangst nemen daarvan te controleren en zichtbare gebreken of afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur aan opdrachtnemer schriftelijk te melden. Bij het uitblijven daarvan binnen de gestelde termijn, worden de geleverde goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en zijn eventuele daarna geconstateerde gebreken aan goederen voor rekening en risico van opdrachtgever.

‍5. Het risico betreffende (op)geleverde werken dan wel goederen gaat over op opdrachtgever op het moment van (op)levering. Onder het moment van (op)levering wordt in deze situatie verstaan: het moment waarop de uitgevoerde werkzaamheden zijn voltooid en het werk is goedgekeurd door opdrachtgever tijdens het oplevermoment dan wel na 14 dagen nadat opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt aan opdrachtgever dat het werk klaar is voor oplevering en controle door opdrachtgever van de werken niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden of indien opdrachtgever niet reageert.
Het (op)lever moment van door opdrachtnemer te leveren goederen betreft het moment waarop deze goederen het pand of het magazijn van opdrachtnemer verlaten of het moment waarop opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze goederen door hem kunnen worden afgehaald.

‍6. Verzending en/of transport van de bestelde goederen geschiedt op een door opdrachtnemer te bepalen wijze en voor diens rekening en risico.

‍7. Indien er een aanvullende (transport)verzekering vereist is, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

8. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever niet mogelijk blijkt de bestelde goederen aan opdrachtgever te leveren of indien de goederen niet worden afgehaald, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient opdrachtgever opdrachtnemer binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient opdrachtgever deze alsnog op te halen.

‍9. Indien opdrachtgever ook na verloop van de in lid 8 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen, behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten zich hiertegen verzetten. Een en ander zonder dat hieruit voor opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

‍10. Het voorafgaande laat de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

‍11. Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden dan wel de levering van goederen te beginnen, dan nadat hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leverings- c.q. uitvoeringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 10 Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, maatregelen van overheidswege, pandemieën of epidemieën, storingen aan materieel of andere apparatuur, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, zijn leveranciers of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

‍2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

‍3. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer tot aan dat moment na te komen en alle reeds gemaakte kosten en honorarium van de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde goederen te voldoen.

‍4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden of wanneer er sprake is van blijvende overmacht, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 11 Tarieven en prijswijzigingen

1. Opdrachtnemer benoemt zijn tarieven altijd zowel inclusief als exclusief BTW. Eventuele aanvullende kosten, zoals transportkosten, reis- en verblijfskosten en/of meerwerk, worden altijd separaat benoemd en zijn niet inbegrepen in de tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

‍2. De kosten voor een technische schouw bedragen € 200,00 (zegge: twee honderd euro en zijn verdisconteerd in het totale overeengekomen bedrag.

3. Opdrachtnemer berekent diensten op basis van uurtarieven die opdrachtnemer vooraf met opdrachtgever overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst. Voor goederen worden vaste bedragen gerekend.
Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft opdrachtnemer het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

‍4. Indien opdrachtnemer diensten c.q. werkzaamheden berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat opdrachtnemer aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.

‍5. Indien opdrachtnemer een vast honorarium of tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of tarief.
Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever kan op deze grond besluiten de opdracht te beëindigen, maar is wel gehouden de tot aan dat moment gemaakte kosten en honorarium voor reeds uitgevoerde werkzaamheden te voldoen aan opdrachtnemer. Voor maatwerkopdrachten geldt dat het volledige overeen gekomen bedrag zal moeten worden voldaan.
Indien opdrachtnemer opdrachtgever heeft gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra werkzaamheden, is opdrachtgever gehouden deze te accepteren en de daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium aan opdrachtnemer te voldoen.

‍6. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt opdrachtnemer opdrachtgever in kennis van de financiële consequenties. Opdrachtgever is gehouden tot acceptatie en betaling van meerwerk. Voor consumenten geldt dat zij gehouden zijn tot acceptatie en betaling van 10% meerwerk. Voor het meerdere dient opdrachtnemer eerst toestemming te verkrijgen van opdrachtgever.

7. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

8. Opdrachtnemer specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

9. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht is verstreken, en de verschuldigdheid van honorarium afhankelijk is van de volbrenging, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. Voor maatwerkopdrachten geldt dat het volledige overeen gekomen bedrag zal moeten worden voldaan.

Artikel 12 Betaling

1. Opdrachtgever dient het factuurbedrag te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn, op door opdrachtnemer aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Indien er geen factuurtermijn is opgenomen, geldt een factuurtermijn van 14 dagen na factuurdatum. Het voormelde geldt tenzij er uitdrukkelijk een afwijkende betalingstermijn is overeen gekomen.

2. Opdrachtgever is gehouden de volgende betalingstermijnen te voldoen:
– 50% bij het aangaan van de overeenkomst;
– 40% de dag voor levering en/of montage;
– 10% direct na voltooiing van de levering en/of montage.

3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen.

4. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting.

5. Indien opdrachtgever na technische schouw de overeenkomst toch wenst te annuleren of niet binnen 14 dagen reageert op het verzoek van opdrachtnemer een datum voor installatie in te plannen, of indien uit de technische schouw blijkt dat het technisch niet haalbaar is om zonnepanelen te plaatsen, is opdrachtgever gehouden de kosten voor de technische schouw ad € 200,00 (zegge: twee honderd euro te voldoen).

6. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels- of consumenten)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.

7. Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% met een minimum van € 150,00, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

8. In afwijking van leden 6 en 7 van dit artikel, geldt voor consumenten dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.

9. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom voor particulieren c.q. consumenten worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
– over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
– over de volgende Euro 2.500,- 10%
– over de volgende Euro 5.000,- 5%
– over de volgende Euro 190.000,- 1%
– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-

10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

11. Bij het uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is opdrachtnemer, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

12. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Betalingsonmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 14: Garanties

1. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende (NEN)normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen (zonnepanelen, materialen, onderdelen) en/of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. producent daarvan is verstrekt.

2. Opdrachtnemer biedt geen garantie op het daadwerkelijk leveren van de geoffreerde merken. Deze zijn illustratief en gelden slechts ter indicatie. Indien het geoffreerde merk op dat moment niet leverbaar, zal opdrachtnemer een ander gelijkwaardig merk producten leveren.

3. Op de door opdrachtnemer uitgevoerde installatiewerkzaamheden biedt zij 10 jaar garantie.

4. Opdrachtnemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

5. Garanties worden slechts verstrekt aan opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden.

6. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende goederen c.q. werken aan opdrachtnemer heeft voldaan.

7. Opdrachtnemer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde goederen en/of werken geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te (doen) gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

8. Indien opdrachtgever de (op)geleverde goederen en/of werken gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze geschikt zijn, de goederen en/of werken niet, niet tijdig of niet deugdelijk onderhoudt of deze goederen en of werken door onjuist gebruik of door eigen toedoen heeft beschadigd, komt elk recht op garantie te vervallen.

9. Ingeval door opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal opdrachtnemer kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden (herstel of vervanging) dan wel voor (gedeeltelijke) restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs van de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van opdrachtnemer. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15: Reclames en retourzendingen

1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde goederen tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief of de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.

2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden en (op)geleverde werken – dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 8 dagen daarna, aan opdrachtnemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, voor risico van opdrachtgever.

3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de aldaar bedoelde termijnen aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd en/of opgeleverd.

4. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens indien dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten zich hiertegen verzetten.

5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van opdrachtnemer indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

6. Indien de goederen gebruikte goederen betreffen of indien de goederen en/of werken na af- of oplevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame, evenals bij uitgevoerde werkzaamheden die al dan niet in opdracht van opdrachtgever door derden zijn gewijzigd c.q. hersteld.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.

3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. Opdrachtgever zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
– het niet voldoen door opdrachtgever aan de onder artikel 5 van deze voorwaarden genoemde verplichtingen;
– de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
– het niet (tijdig) controleren van bovengenoemde stukken, gegevens, uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde goederen door opdrachtgever voorafgaand aan (op)levering;
– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door opdrachtnemer opgeleverde werken c.q. geleverde goederen;
– gebruik van door opdrachtnemer opgeleverde werken c.q. geleverde goederen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
– het niet, niet tijdig of ondeugdelijk onderhouden van de door opdrachtnemer (op)geleverde goederen en werken;
– een langere uitvoerings- of (op)leveringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
– tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen door opdrachtnemer dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
– fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
– inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van derden wegens door opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en stukken;
– het niet (tijdig) kunnen verkrijgen van de benodigde vergunningen door opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

8. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 17 Opschorting/ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden, levering van goederen, afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Beëindiging/annulering

1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst eindigt bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen dan wel bij overlijden van de consument als opdrachtgever.

2. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten met betrekking tot reeds uitgevoerde werkzaamheden en niet retourneerbare materialen en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
Opdrachtnemer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding als volgt te fixeren bij opdrachtgever in rekening te brengen:
Alle door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten plus 20%-100% van het overeengekomen totaalbedrag wegens gederfde omzet c.q. winst. Bij maatwerk producten wordt in elk geval 100% van het totale overeen gekomen bedrag in rekening gebracht bij annulering, omdat deze niet een op een doorverkocht kunnen worden aan derden.

3. De in het voorgaande lid genoemde vergoeding voor reeds gemaakte kosten alsmede 20% schadevergoeding wegens annulering, zijn eveneens van toepassing indien opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden wenst uit te stellen tot een later tijdstip (verzetten afspraak) of niet binnen 14 dagen reageert op verzoeken van opdrachtnemer om een datum voor installatie in te plannen. Opdrachtnemer heeft immers tijd voor de werkzaamheden gereserveerd die mogelijk niet meer opgevuld kan worden.

4. Indien er wordt voldaan aan een eventueel overeen gekomen ontbindende voorwaarde, zoals geen technische haalbaarheid na technische schouw en/of afwijzing van een eventuele financiering of het niet (tijdig) aanvragen daarvan, wordt de overeenkomst ontbonden en is opdrachtgever gehouden de kosten voor de eventueel reeds uitgevoerde technische schouw ad € 200,00 (zegge: twee honderd euro) aan opdrachtnemer te voldoen.

5. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal opdrachtnemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren goederen en uitgevoerde of nog uit te voeren werken voor tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van het overeengekomen bedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden, de koopprijs van de geleverde en nog te leveren goederen, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door opdrachtgever in het kader van de normale bedrijfsuitoefening nimmer worden doorverkocht.

4. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

6. Opdrachtgever is verplicht om de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.

7. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal opdrachtnemer op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

8. Indien opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, zonder nadere ingebrekestelling, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 20 Geheimhouding en exclusiviteit

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in de voorgaande leden, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van offertes en aanbiedingen, (bouwtechnische) tekeningen, ontwerpen, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

5. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer verzamelt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

7. Bij het bezoeken van de website van opdrachtnemer kan opdrachtnemer informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 10.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 21 Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd, zoals auteursrecht.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes en aanbiedingen, (bouwtechnische) tekeningen, ontwerpen en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

3. De rechten van intellectuele eigendom welke opdrachtnemer in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

4. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

5. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen in dit artikel zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 10.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht
door de bevoegde rechter te Utrecht, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Bij geschillen tussen opdrachtnemer en een consument, is de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument eveneens bevoegd tot geschillenbeslechting.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan

Grote Dakprofijt logo label
Twee zonnepanelen met afbeelding in logo
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Telefoon icoon

085 130 85 44